התפתחות אישית, רפואה הוליסטית
החיים כדרך - הדרך לחיים!
דרך למודעות עצמית
מדורי האתר
   חגים, מועדים דף הבית   »   חגים ומועדים   »   חנוכה, י"ט כסלו

חנוכה

צריך שכל איש ידע ויבין שבתוך תוכו דולק נר,
ואין נרו שלו כנר חברו ואין איש שאין לו נר.
וצריך שכל איש ידע ויבין שעליו לעמול ולגלות את אור הנר ברבים,
להדליקו לאבוקה גדולה ולהאיר את העולם כולו!
הרב קוק

נס חנוכה ולקחו לדורות

"לא בחייל ולא בכוח, כי אם ברוחי, אמר ה' צבאות"
זכריה ד'

בימי מרד החשמונאים (כ- 165 שנה לפני הספירה הלועזית) תרבות יוון הנאורה, כביכול, פרחה ושגשגה בכל התחומים: רפואה מפותחת, מדעים, אמנויות מכל הסוגים (שעד היום אנו משתאים בפניהם), השכלה, פילוסופיה, ספורט, צבא אדיר, ארגון החברה, דת. דבר אחד היה חסר - הקב"ה.
מול הענק היווני, עם כל הישגיו, עמד קומץ יהודים, שאורח חייהם מונחה רק על ידי הציוויים של התורה, כפי שהם מפורשים על ידי הנביאים וחכמי ישראל. אורח חיים היהודי שולל את הפלורליזם היווני, שנותן מקום לכל דבר ולכל דעה. וזהו שורש המחלוקת והסיבה לגזרות של היוונים על היהודים.

הנסים והנפלאות שנעשו לאבותינו בימי מרד החשמונאים היו בשני שטחים:
א. ניצחון היהודים במלחמה נגד היוונים - ניצחון מעטים על רבים, חלשים על גיבורים מלומדי מלחמה.
ב. נס פך השמן (בכ"ה בכסלו), שנמצא בחתימת כהן גדול ואשר לפי כמותו הספיק רק ליום אחד, ונעשה נס והדליקו ממנו שמונה ימים. ולזכר הנס האחרון תקנו חכמים מצות נר חנוקה - להדליק שמונה ימים.

הדבר מעורר מחשבה: איך זה תקנו לדורות מצווה לזכר הנס של פך השמן, ולא תקנו זכר לנס של עיקר המאורע - לניצחון על היוונים?
אמנם בכל זאת אנו רואים, כי בתפילה על הנסים שבתפילת שמונה עשרה, מודגש בעיקר הנס של הניצחון במלחמה, לעומת זאת הנס של פך השמן אינו מודגש כלל בתפילה, רק דרך רמז.
אנו רואים כאן כאילו חלוקה מתוכננת: זכר הנס של פך השמן - על ידי הדלקת הנרות, זכר הנס של הניצחון במלחמה - על ידי הלל והודיה בתפילה.

אולם בעצם הדבר, שני הנסים של חנוכה, מוסר אחד להם. שניהם הנחילו לנו לקח אחד לדורות, והוא ניצחון הרוח על הכוח, וניצחון הצדק האמיתי הפנימי על החיצוניות הראוותנית.
רעיון זה משתקף בניצחון המעטים על הרבים, אשר האמונה החזקה בצדקת מאבקם, ומסירת הנפש על האידיאל הנשגב של חיי קדושה, נתן להם כוח עילאי לעמוד על נפשם, ולבסוף הביא להם את הניצחון.
וכנגד זה הראו להם נס דומה מן השמן - נס גלוי. מעט השמן הגיע לידי ממדים גדולים גם בכמות, ולכן מצוות הדלקת נר חנוכה, שהיא זכר לנס פך השמן, מגלמת בתוכה גם את הנס של הניצחון במלחמה, אך בהסתר. כי כל עוד שהעולם לא קלט את המוסר הזה, כל עוד שההנחה הפשוטה בתודעתנו היא, שהגבורה הפיזית היא המכרעת - לא ניתן להחדיר את הרעיון הזה, אלא רק על ידי נס מפורסם ומוכר, על ידי נס גלוי לכל. ועל ידי זה להשריש לפחות את גרעין המוסר הזה, שטוהרת הרוח סופה להתגבר על המכשולים הגשמיים.

ומכאן גם החלוקה בין פרסום הנס של פך השמן - על ידי הדלקת נרות חנוכה, לבין ההודיה והלל על נס הניצחון במלחמה - בתפילה. כי בפרסום כלפי חוץ - נס הגלוי לכל. אבל אנו לעצמנו, בינינו לבין קוננו, יודעים, כי הניצחון של המעטים על הרבים ושל החלשים על הגיבורים, הוא בעצם הניצחון של הטהורים על הטמאים ושל הצדיקים על הרשעים.
אותו העניין ואותו הלקח לנס זה, כמו לנס הגלוי של פך השמן.

זהו בעצם יסוד קיומנו בין האומות:
ניצחון של מסירת הנפש עבור אורח חיים יהודי - מול כל כוחות הנגד,
ניצחון של רוח הקדושה על רוח הטומאה.

(על בסיס המאמר מתוך חוברת "ממעיינות היהדות" של הרבנות הצבאית)
לראש הדף

י"ט כסלו

חודש כסלו ידוע לכולנו כחודש של חנוכה (כ"ה כסלו), אך יש עוד חג חשוב בחודש זה, ידוע פחות. והוא - י"ט כסלו - "ראש השנה לחסידות".

י"ט כסלו הנו יום הסתלקותו של הרב המגיד ממזריטש (הנשיא השני של תנועת החסידות הכללית וממשיכו של הבעל שם טוב) בשנת 1772.

משנת 1798 יום זה הפך לתאריך היסטורי בתולדות תנועת החסידות הכללית ותנועת חב"ד בפרט. בשנה זו הואשם רבי שניאור זלמן מלאדי (אדמו"ר הזקן - מייסד חסידות חב"ד ומחבר ספר ה"תניא") בבגידה במלכות, בעקבות עלילת שוא של מתנגדיו - עקב פעילותו הענפה של הרבי להפצת תורת החסידות.

בי"ט כסלו זוכה הרבי מכל אשמה. יום זה פתח עידן חדש בהפצת תורת החסידות והוכרז בין החסידים כחג ומועד כללי. עד היום חוגגים אותו חסידים בכל רחבי תבל.

מליקוטי דברים של אדמו"רי חב"ד:
בשעה שאדמו"ר הזקן היה במעצר, טיפל בחקירתו נציגו האישי של שר הפנים של רוסיה, שהיה בקי בתנ"ך וידען בענייני יהדות.
אחת השאלות שהציג לאדמו"ר הזקן הייתה בפירושו של הפסוק מספר "בראשית" - "ויקרא ה' אלקים אל האדם ויאמר לו: אייכה?" - וכי לא ידע הקב"ה היכן מצוי האדם הראשון?
אדמו"ר הזקן השיב לו בדבריו של רש"י על כך. נענה השר: את אשר אומר רש"י ידוע לי, אלא שרצוני לשמוע מה בפי הרבי.
אמר לו אדמו"ר הזקן: כשאדם הוא בגיל פלוני - וכאן נקב את מספר השנים המדויק שהיה אז לשר - פונה אליו הקב"ה בקריאה נוקבת: "אייכה? הידועה לך מטרת בריאתך עלי אדמות, מה מוטל עליך ומה הספקת לעשות?"

תשובתו של אדמו"ר הזקן אל השר הצילה את האדמו"ר עצמו מדרגה של "כלות הנפש". כי אדמו"ר הזקן היה שרוי בשמחה גדולה על אשר זכה להיחבש בבית הסוהר ולמסור נפשו עבור תורת החסידות. היתה לו הרגשת תענוג כה גדולה עד כדי כלות נפש כמעט. אך כשהתבונן שהקב"ה פונה אל כל אדם בשאלה נוקבת: אייכה? - האם השלים את המוטל עליו? - התבוננות זו פעלה עליו להישאר למטה, נשמה בגוף, כדי להשלים את העניינים שלמטרתם ירדה נשמתו למטה.

השאלה "אייכה" מופנית אל כל אחד מאיתנו, אל הגדול שבגדולים ואל הקטן שבקטנים. אל האחד מופנית השאלה - תביעה ודרישה להימנע מכלות הנפש (בדוגמת בני אהרון שמתו), כי אם לבצע את שליחותו ועבודתו למטה. ואל האחר - קריאה להימנע מהתמסרות למילוי תאוות.

והדרישה מהוה גם סיוע, נתינת כוח ועזר, לכל אחד לבצע את עבודתו ולהשלים את מטרת בריאתו בשמחה וטוב לבב.
לראש הדף
   חגים, מועדים דף הבית   »   חגים ומועדים   »   חנוכה, י"ט כסלו

ברוח היהדות

פתיח המדור

חגים ומועדים

 חגים ומועדים  
חגים וניגונים 

גשר ליהדות

ניגונים חסידיים

 ניגון חסידי - ניגוני חב"ד  
ניגון חסידי - ניגוני חב 
 סיפורים על ניגונים  
סיפורים על ניגונים 

Facebook
Valid HTML 4.01 Transitional