התפתחות אישית, רפואה הוליסטית
החיים כדרך - הדרך לחיים!
דרך למודעות עצמית
מדורי האתר
   הניגון החסידי דף הבית   »   הניגון החסידי סיפורים על ניגונים   »   ניגון יעקב אבינו

ניגון קדוש המיוחס ליעקב אבינו

רבי ישראל בעל שם טוב - הבעש"ט
כל ימיו השתוקק הבעש"ט לזכור את ניגונו של יעקב אבינו ע"ה ולא עלה בידו.
וכך סיפר לתלמידיו המקורבים על פשרו של הניגון:
"ניגון אחד נעים לאוזן ומתוק לנפש שמעתי בגלגולי הראשון כשהייתי טלה בעדר צאנו של יעקב אבינו. ניגון זה היה שר יעקב אבינו בעת שרעה את הצאן, ובו שפך את נפשו לפני בוראו, עד אשר שמע את הקב"ה בקולו כשברך את צאנו. מקובלני כי בניגון זה אף שלח יעקב את בניו אל יוסף למצרים, כפי הכתוב (בראשית מג,א) 'ויאמר אליהם ישראל אביהם אם כן זאת עשו קחו מזמרת הארץ'."

המשיך הבעש"ט ואמר:
"רק עוד פעם אחת זכיתי לשמוע שנית את הניגון הזה, בעת שעברתי ליד רועה צאן שהשמיעו לפני צאנו. כששמעתי זאת כמעט הפכתי שוב לטלה"...

וכאשר רצה הבעש"ט לעלות לארץ הקודש אמר:
"אפשר ואזכה שוב לשמוע את אותו ניגון מזמרת הארץ, וכשאלמד אותו על בוריו ואדעהו, שוב לא אשכחהו. וכשיתפרסם ניגון זה אצל כולם תבוא גאולה לעולם"...

מקור הסיפור לא מזוהה. התווים לניגון זה באו בקונטרס ה'תולדות' שבספר 'דעת קדושים' להגה"ק מבוטשטאש. (מתןך "כפר חב"ד" גליון מס' 844)

רבי אברהם דוד מבוטשאטש
אחרי הזמירות לסעודה שלישית בשבת קודש ולפני שהתחיל בדברי תורה היה הרבי מבוטשאטש שר איזה ניגון הידוע לבני משפחתו עפ"י מסורה וקבלה, בלי מילים רק בדבקות רבה ובהתפשטות הגשמיות, והיה נוהג להמשיך בניגון זה לפעמים אפילו למעלה מחצי שעה, וכשגמר את הניגון היה מתחיל בדברי תורה.

אחד מחסידי בוטשאטש שהה לרגל מסחרו ברוסיה וכאשר הגיעו הימים הנוראים נסע להצדיק רבי ישראל מרוז'ין ז"ל. ביום הקדוש כאשר ישב הצדיק מרוז'ין והתייחד עם בוראו, שמע פתאום החסיד הזה איך שהצדיק מרוז'ין שר לעצמו את הניגון הנ"ל. החסיד נתפעל ויצא מכליו ורצה לדעת איך הגיע הניגון הזה מבוטשאטש עד רוז'ין, ואיך זה שהרבי מרוז'ין שר אותו ביוה"כ בדביקות ובנעימה קדושה. למחרת היום הרהיב החסיד עוז בנפשו ושאל את הצדיק מרוז'ין לפשר הדבר, ואז עצם הרה"ק את עיניו ואמר: "מה אתה מתפלא? הלא עם הניגון הזה היה יעקב אבינו רועה את צאנו בשדה".

אחרי זמן כשהחסיד חזר לבוטשאטש וסיפר לרבו את דברי הרה"ק מרוז'ין, נשתנו פניו של הרבי, והתחיל לנענע בראשו ואמר: "מה הפלא בדבר? הרי שמו של הצדיק מרוז'ין הוא ר' ישראל, שהוא נשמתו של יעקב אבינו".
רבי אברהם דוד מבוטשאטש - "דעת קדושים" (התולדות יא)

רבי נחמן מברסלב - לקוטי תנינא סג
עמוד רכ':
.. דע, כי יעקב אבינו כששלח את בניו – עשרת השבטים – ליוסף, שלח עימהם ניגון של ארץ ישראל. וזה סוד: "קחו מזמרת הארץ בכליכם" וכו' (בראשית מג), בחינת זמר וניגון, ששלח על ידם ליוסף, וכמו שפרש רש"י: "מזמרת" – 'לשון זמר' וכו'.

עמוד רכב':
... ועל כן יעקב אבינו, אף שלא היה יודע אז שהוא יוסף, רק כפי מה שספרו לו השבטים הנהגותיו של יוסף, שלח לו ניגון השייך לשר כמותו, כפי מה ששמע מבניו, דרכיו והנהגותיו, כי יעקב רצה לפעל אצלו על ידי הניגון מה שהיה צריך, על-כן שלח לו אותו נגון של ארץ ישראל. וזהו שאמר לבניו: "קחו מזמרת הארץ בכליכם", היינו שייקחו בחינת הנגון הנ"ל, שהוא בחינת "זמרת הארץ" כנ"ל, בכלים שלהם. "והורידו לאיש מנחה, מעט צרי ומעט דבש, נכאת ולט, בטנים ושקדים" – הם בחינת משקולות ומדות הנגון, כי הנגון נעשה מגדולי הארץ כנ"ל.

לראש הדף
   הניגון החסידי דף הבית   »   הניגון החסידי סיפורים על ניגונים   »   ניגון יעקב אבינו

ברוח היהדות

פתיח המדור

חגים ומועדים

 חגים ומועדים  
חגים וניגונים 

גשר ליהדות

ניגונים חסידיים

 ניגון חסידי - ניגוני חב"ד  
ניגון חסידי - ניגוני חב 
 סיפורים על ניגונים  
סיפורים על ניגונים 

Facebook
Valid HTML 4.01 Transitional